Birodalmakat döntöttek meg ezek a járványok

A BBC History olyan történelmi fordulópontokat mutat be, amikor egyes betegségek – köztük a pestis, a himlő és a malária – kulcsszerepet játszottak nagy változásokban, birodalmak és civilizációk felemelkedésében vagy bukásában. Az augusztusi magazinban megjelent cikket rövidítve közöljük.

BBC History előfizetés

Hogyan pusztította az emberiséget a letelepedés?

Valószínűleg a letelepült életmóddal kialakuló földművelés volt a történelem legfontosabb fordulópontja. Az ember kétmillió éven át vadászó-gyűjtögető lény volt. Aztán mintegy 12 ezer évvel ezelőtt, amikor az utolsó jégkorszak után melegebb és stabilabb klíma alakult ki, a világ különböző részein élő közösségek gabonatermesztésbe és állatok háziasításába kezdtek. A gazdálkodásra való áttérés következményei ma is vita tárgyát képezik. Sok tudós ezt tekinti az első döntő lépésnek a fejlődés útján, mások viszont rámutatnak, hogy a mezőgazdaság a népesség többségét fizikailag kimerítő és szellemileg leépítő gürcölésre ítélte.

A gazdálkodás fertőző betegségeket átalakító hatása viszont nagyon is egyértelmű. Az ember ekkor élt először szoros közelségben az állatállománnyal. Ez elősegítette a zoonotikus – állatról emberre terjedő – betegségek megjelenését. A neolitikus települések zsúfolt és egészségtelen életkörülményei is megkönnyítették a kórokozók terjedését – emberről emberre vagy fertőzött víz által. Később az egymástól távoli helyek közötti kereskedelmi kapcsolatok járultak hozzá a járványok terjedéséhez. Nem meglepő, hogy a leghírhedtebb fertőző betegségek közül sok – így a pestis, a tuberkulózis, a gyermekbénulás, a himlő és a kanyaró – a letelepült életmóddal járó mezőgazdaság nyomán jelent meg.

A pestis már az ókorban is pusztított (Wikimédia)

A fertőző betegségek döntő szerepet játszottak az ókori nagy birodalmak felemelkedésében és bukásában. A Kr. e. 5. században Thuküdidész görög történetíró kifejtette, hogy az athéni járvány (valószínűleg tífusz vagy himlő) döntő fordulópont volt a peloponnészoszi háborúban, mivel Athént legyengítette, Spártát viszont elkerülte.

Kyle Harper amerikai klasszika-filológus nemrégiben rámutatott a járványoknak a Római Birodalomra gyakorolt hatására. A 2. század közepén lezajlott antoninusi (valószínűleg himlő-)járvány hozzájárult a béke és fellendülés Pax Romana néven ismert rendkívüli korszakának lezárulásához. A ciprusi pestis (egy az ebolához hasonló vírus) kiemelkedő szerepet játszott „a 3. századi válságban”, abban a 235–284 közötti, öt évtizedes felkelés-sorozatban és politikai instabilitásban, amelytől a birodalom kis híján összeomlott. A 6. századi justinianusi (pestis)járvány pedig megfékezte a Bizánci Birodalom erőfeszítéseit a nyugati provinciák visszahódítására.

Európa népességének felét irtotta ki a „fekete halál”

A történelem egyik legrémisztőbb és minden bizonnyal legpusztítóbb világjárványáig Nyugat-Európa nagy részén az életszínvonalban évszázadokon át nem volt érzékelhető javulás. A Római Birodalom hanyatlásával kialakuló hatalmi vákuumot háborúskodó feudális államok töltötték be. A királyok nagy földterületeket ígértek szövetségeseiknek hűségükért cserében. Ezek az arisztokraták azután hasonló kapcsolatokra léptek saját hűbéreseikkel. A piramis alján elhelyezkedő, alacsonyabb rangú földesurak megművelhető földeket adtak jobbágyaiknak, akik ezért dézsmával, ingyen munkával és katonai szolgálattal tartoztak nekik.

A pestis borzalmai (Wikimédia)

A feudális rendszer nem pártolta az újításokat. A földesurak minden többletet várkastélyok építésére, illetve saját védelmüket vagy mások megtámadását szolgáló hadseregekre költöttek. A jobbágyok különböző földterületek kis sávjain többféle növényt termesztettek, minimalizálva annak kockázatát, hogy egy betegség, az állatok vagy a rendkívüli időjárás az egész termést elpusztítja. Életszínvonaluk a római kor óta semmit sem javult.

Aztán a 14. század közepén lecsapott a „fekete halál”. Ole Benedictow történész becslése szerint a pestis öt év alatt Európa népességének több mint a felét kiirtotta. Ha csak egy járvány sújtott volna le, a társadalmak talán néhány emberöltőn belül rendeződnek, de a következő néhány évszázadban a pestis újra és újra felütötte a fejét.

Ez a demográfiai összeomlás válságba sodorta a feudális rendszert. A jobbágyok igyekeztek hasznot húzni a mezőgazdasági munkaerő szűkösségéből, hogy jobb feltételeket alkudjanak ki. Az urak ellenálltak, mert a jobbágyok számának markáns csökkenése már így is jókora kiesést jelentett a bevételükben. Az angol parlament által hozott törvények megpróbálták fenntartani a pestis előtti jobbágyi kötelezettségeket. Ez általános dühöt váltott ki, ami az 1381-es parasztlázadásban robbant. A hűbérurak végül engedtek az alulról jövő nyomásnak, és jobb feltételeket ajánlottak a jobbágyoknak.

Idővel – ahogy Robert Brenner amerikai gazdaságtörténész rámutat – új rendszer alakult ki, amelyben a földesurak a piac által meghatározott áron adták bérbe a földjüket. A falusi lakosság többsége földnélkülivé vált, de a legvállalkozóbb szellemű parasztok piaci termelők lettek, akik átvették a legújabb technológiát és a legjövedelmezőbb növényeket termesztették. Az innováció és a specializáció a terméshozamok döbbenetes növekedéséhez vezetett.

Ez átformálta a társadalmat. A mezőgazdaság nemcsak a gyorsan növekvő városi lakosság ellátására volt képes, de az élelem olyan bőséges és olcsó is lett, hogy az emberek maradék pénzüket olyasmikre költhettek, mint a textilanyagok és a cukor, ezáltal előmozdítva a hazai iparosodást és a külföldi gyarmatosítást.

A konkvisztádorok legerősebb fegyvere

1521-ben Hernán Cortés mintegy ezerfőnyi spanyol hadseregével végrehajtotta a történelem egyik legjelentősebb hódítását. Elfoglalták a negyedmillió lakosú – Spanyolország akkori legnagyobb városánál, Sevillánál négyszer nagyobb – Tenocstitlant, amely egy hatalmas, az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig terjedő birodalom fölött uralkodott.

Hernan Cortés csapatai (Wikimédia)

Azután 1532-ben Francisco Pizarrónak valami még hihetetlenebb dolog sikerült: mindössze 106 gyalogosból és 62 lovasból álló haderejével legyőzte az inkákat, egész Amerika legnagyobb és legfejlettebb birodalmát. E győzelmek csupán a kezdetet jelentették. A következő 300 év alatt Dél- és Közép-Amerika nagy része spanyol fennhatóság alatt állt. Nyelvük, vallásuk és kultúrájuk mindmáig uralja a régiót.

Amerika ezen területeinek spanyol meghódítása csak azért volt lehetséges, mert a hódítókat – tudtukon kívül – fertőző betegségek is segítették. Miután az európaiak megkezdték betelepülésüket az Újvilágba, csak idő kérdése volt, mikor hajóznak át az Óvilágban kialakult kórokozók az Atlanti-óceánon.

A himlő 1520-ban érte el Tenocstitlant, egy évvel azután, hogy Cortés először szállt partra Mexikóban. Alig néhány hónap alatt legyilkolta a térség lakosságának egyharmada és fele közötti hányadát. A vírusnak már gyermekkorukban kitett spanyolok nem kapták meg a betegséget.

A himlő lekörözte a konkvisztádorokat. 1524-ben hasonló hányadát irtotta ki az inka lakosságnak – beleértve az uralkodót, kijelölt örökösét és a nemesség zömét is. Az ezt követő örökösödési háború tovább gyengítette a birodalmat. Ez a haláleset és szakadás tette lehetővé Pizarro győzelmét.

A himlő csak a kezdet volt. Amerikán egymás után söpörtek végig a fertőző betegségek hullámai, ami a lakosság 90 százalékos csökkenéséhez vezetett: az 1500-as kb. 60,5 millióból egy évszázad alatt 6 millióan maradtak. Mellékszálként az irtásos-égetéses földművelésnek a népesség ilyen mérvű fogyását követő hanyatlása a légköri szén-dioxid szintjének erőteljes csökkenését eredményezte, és a globális felszíni hőmérséklet 0,15°C-ot süllyedt.

A legjobb védekezés a malária

A leendő portugál konkvisztádorok mohón vágytak Afrika természeti kincseire, különösen az aranyra, amely a mesésen gazdag mali uralkodó, I. Músza király (Músza mansza) 14. század eleji mekkai zarándoklata nyomán vált híressé. Útjukban azonban – pontosan úgy, mint Amerika esetében – erős államok álltak. Az Újvilággal ellentétben, a portugálok Nyugat-Afrikában csak kisebb betörésekre voltak képesek, és jelenlétük elszigetelt partmenti kereskedelmi központokra (feitorias) korlátozódott.

Ennek oka részben az volt, hogy Nyugat-Afrikát a Szaharán áthaladó kereskedelmi utak kötötték össze Európával – ugyanazok, amelyeken Músza is végigment –, így a helyi lakosság ekkorra már immunissá vált az olyan betegségekre, mint a himlő. Egy másik sorsdöntő tényező egy halálos parazita törzs, a maláriát okozó Plasmodium falciparum elterjedtsége volt a meleg, párás nyugat-afrikai éghajlaton. Ez sok gyermek halálát okozta – és okozza ma is. Akik csecsemőkorukban nem halnak bele, azok immunissá válnak, ezért ez a betegség a térségben élő felnőttekre viszonylag ártalmatlan.

Philip D. Curtin amerikai történész becslése szerint a 18. század végén az európaiak 30–70 százaléka a nyugat-afrikai partvidéken töltött első éve alatt meghalt, és e halálozások többségét malária okozta. Nem csoda, hogy ez a régió a „fehér ember sírja” néven vált ismertté. Az afrikai kontinens belseje még veszélyesebb volt; Maliban az európaiak átlagosan csupán négy hónapig maradtak életben. A malária tehát egyfajta védelmi erőteret képezett, amely szinte lehetetlenné tette az európaiak számára Afrika katonai meghódítását.

Munkában a Malária Bizottság – Duna-delta, 1930 (Wikimédia)

Az afrikai földterületnek még 1870-ben is csupán egytizedét uralták európai államok. Ezek a gyarmatok mérsékelt, a betegségektől kevésbé érintett régiókban voltak: vagy a messzi északon (Algéria), vagy délen (Fokföld a mai Dél-Afrikában).

A „hajsza Afrikáért” néven ismert folyamatot a malária megelőzését és kezelését szolgáló kinin fokozott használata tette lehetővé (amitől mintegy felére csökkent az európai halálozás Afrika trópusi részén). A 20. század kezdetéig a kontinensnek több mint kilenctizedét gyarmatosították.

További két kórokozó történelemformáló szerepe olvasható a legújabb, augusztusi BBC History magazinban.

A cikket Boross Anna fordította

Shopping Cart
FIZESSEN ELŐ A BBC HISTORYRA!